Allmänna villkor & policy


Allmänna villkor


Tillämplighet


 1. Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller mellan Kunden och Premium Events AB såvida parterna inte skriftligen överenskommit annat.

När uttrycket ”skriftlig(t)” eller ”skriftligen” används i dessa bestämmelser avses därmed en handling underskriven av båda parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andra kommunikationsformer som parterna har kommit överens om.


Förpackning


 1. Priser i offert/anbud och avtal skall, om inte annat anges, avses innefatta Säljarens standardförpackning.

Produktinformation


 1. Uppgifter i av Säljaren tillhandahållet marknadsföringsmaterial samt i prislistor och annan produktinformation är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Offert och orderbekräftelse 


 1. Säljarens offert eller anbud gäller, med de undantag som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor samt om inte annat anges i offerten, i 30 dagar från offertens/anbudets datum. Offerten/anbudet är bindande med reservation för mellankommande avtal och gäller endast för odelad beställning.
 2. Orderbekräftelse från Säljaren som Kunden inte skriftligen anmärkt mot inom 24 h efter bekräftelsens datering, skall anses vara godkänd i dess helhet av Kunden med undantag från akutbesällningar som ska hämtas samma dag. I dessa fall har Kunden endast 1 h för att anmärka mot orderbekräftelse. 

Priser och betalning


 1. Alla priser baseras på de för Säljaren gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för Säljarens offert/anbud respektive orderbekräftelse. För det fall dessa kostnader därefter skulle komma att öka på grund av prisändring från Säljarens leverantör, ändrade tull-, frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som ligger utanför säljarens kontroll, förbehåller sig Säljaren rätten att i motsvarande utsträckning höja avtalat pris. Säljaren är skyldig att omgående underrätta Kunden om prisförändringar.
 2. Ökade hemtagningskostnader föranledda av Kundens uttryckliga begäran om omgående leverans betalas av Kunden.
 3. Alla priser gäller inklusive mervärdesskatt eller liknande skatter och/eller avgifter. 
 4. Betalningen ska ske innan produkterna levereras/hämtas upp. Beställningar som däremot betalas med faktura skall betalas enligt betalsättet man väljer hos Klarna, om inte annat avtalas med Premium Events AB. 
 5. Om Kunden ställer in betalningarna, försätts i konkurs, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd, har Säljaren rätt att stoppa leverans och ställa som villkor för leverans att Kunden betalar kontant eller ställer fullgod säkerhet för det avtalade priset och övriga kostnader som skall betalas av Kunden. Säljaren förbehåller sig rätten att utföra sedvanlig kreditbedömning av Kunden, även innefattande inhämtande av kreditupplysning, samt att med anledning av denna bedömning fordra att Kunden betalar via Swish. 
 1. Säljaren har rätt att innehålla leverans om Kunden underlåter att betala. Godset förblir Säljarens egendom till dess att det blivit till fullo betalt, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt lag.
 2. För det fall Kunden inte betalar inom föreskriven tid, eller inom den tid som annars särskilt har avtalats, skall dröjsmålsränta utgå uppgående till vid var tid gällande referensränta med tillägg av 10 procentenheter, samt dröjsmålsavgift enligt information på fakturan. Om betalning inte sker inom sextio (10) dagar från förfallodagen, trots påminnelse, äger Säljaren – utan hänsyn tagen till vad som stadgas i första stycket – rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Kunden.
 3. Anmärkning mot faktura skall för att kunna prövas, framställas inom 2 dagar från fakturadatum.

Leveranstid och försening


 1. Leverans skall ske i enlighet med vad som föreskrivits i orderbekräftelsen. Utöver den i det individuella avtalet fastställda leveranstiden är Säljaren vid behov berättigad till förlängning av leveranstiden med ytterligare en fjärdedel av den avtalade leveranstiden, dock minst en vecka och högst en månad. Leverans har skett i rätt tid

om godset inom leveranstiden (eller ny leveranstid efter förlängning) antingen avhämtats/avsänts eller anmälts färdigt för avhämtande/avsändande. Hämtningstider kan bokas om. Varor som inte blivit upphämtade inom två veckor förstörs.  

 1. Har ingen leveransklausul avtalats, skall leveransen ske fritt Säljarens lager Habo, (ex Works Habo), enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS. För det fall Säljaren i avtalet uttryckligen har åtagit sig att ombesörja transport och försäkring av godset, debiteras Kunden de kostnader som följer därav.
 2. Säljaren ansvarar inte för försenad leverans som beror på förhållanden hos Säljarens leverantör om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom Säljarens kontroll.
 3. Säljaren skall underrätta Kunden om befarad förändring av leveranstidpunkt på hela eller delar av leveransen.
 4. Till den del avtalad leverans avser unika produkter (dvs. produkter som inte ingår i Säljarens ordinarie sortiment) saknar Kunden hävningsrätt för det fall leveransen skulle vara försenad och förseningen beror på orsaker som ligger utanför Säljarens kontroll.

I den utsträckning avtalad leverans avser varor som finns på lager har Kunden hävningsrätt om förseningen överstiger 8 dagar utöver den förlängningstid som Säljaren är berättigad till enligt punkt 14.

Mottagningskontroll, fel eller brist


 1. Kunden skall vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll. Kundens mottagningskontroll skall bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall anmälas till transportören och noteras på fraktsedeln när godset kvitteras. Kunden skall vid mottagandet även i övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.
 2. Anmärkning mot levererad mängd skall göras inom 24 timmar från godsets mottagande. Anmärkning mot kvalitet, toleranser m.m. skall göras omedelbart efter det att avvikelsen upptäckts, dock senast 24 timmar från det att godset mottagits. Underlåter Kunden att göra sådan anmärkning inom föreskriven tid, trots att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt avvikelsen, förlorar Kunden rätten att göra felpåföljder gällande.
 3. Anmärkning enligt punkt 20 skall ske skriftligt utan oskäligt uppehåll efter att felet visat sig, och innehålla uppgift om avvikelsens art respektive bristens omfattning.
 4. Visar sig gods vara behäftat med fel är Säljaren skyldig att inom skälig tid kostnadsfritt ersätta, reparera eller omarbeta det levererade godset.

Det står Säljaren fritt att välja vilken av åtgärderna denne skall vidta. Säljaren har dock inget ansvar för fel som beror på omständigheter som ligger utanför Säljarens kontroll. Omständigheter hos Säljarens leverantör skall anses ligga utanför Säljarens kontroll.

 1. Säljarens ansvar för fel enligt punkt 22 omfattar endast fel som visar sig inom 24 timmar från den dag godset levererades.
 2. Om Säljaren inte inom skälig tid avhjälper fel som anges i punkt 22, har Kunden rätt att häva avtalet avseende den del av leveransen som belastas av felet. Denna Kundens hävningsrätt omfattar hela leveransen om den del som är behäftad med fel är en väsentlig del av leveransen och syftet med leveransen genom felet förfelas. Kundens hävningsrätt inträder som tidigast fyra veckor efter det att felet skulle ha avhjälpts.
 3. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 22-24 har Säljaren inte något ansvar för fel eller för underlåten ersättningsleverans m.m.Detta gäller varje förlust som felet eller underlåtenheten kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

Avbeställning


 1. Avbeställning av ännu inte producerat gods får endast ske efter skriftligt godkännande från Säljaren. För det fall Säljaren godkänner avbeställningen äger Kunden endast rätt till ersättning för erlagt pris. Kunden skall, med undantag för erlagt pris, helt kompensera Säljarens förlust med anledning av avbeställningen. Gods som redan producerats enligt kundens beställning debiteras 100%. Avbeställningar kan endast göras inom 24h från beställningstidpunkt. Akut beställningar kan ej avbeställas. 

Retur


 1. Retur av skadat eller felaktigt gods får ske först då Säljaren godkänt retur.
 2. Vid retur av skadat eller felaktigt gods skall godset levereras åter till Säljaren på Kundens bekostnad med originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till Kunden. Om så inte sker krediteras inte godset. Då godset returneras skall kopia av faktura eller kvitto bifogas.
 3. Om Säljaren har godkänt retur, trots att fel i gods eller leverans inte föreligger, krediteras Kunden fakturavärdet med avdrag för 20 procent, dock lägst 500kr. För leverans av godset till Säljaren gäller vad som stadgas därom i punkten 
 4. Gods som inte tillhör Säljarens lagersortiment krediteras endast om Säljarens leverantör accepterar returen. 

Ändring av och/eller tillägg till order


 1. Ändring av och/eller tillägg till order godtas endast om ändring eller tillägg sker på samma arbetsdag som den ursprungliga tidpunkten för orderläggning. Därefter betraktas ändringar och tillägg att betraktas som ny order. 

Ansvar för sakskada orsakad av levererat gods (produktskada)


 1. Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då godset är i Kundens besittning. Kunden skall hålla Säljaren skadelös i den utsträckning Säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Säljaren enligt första stycket inte ansvarar för. Nämnda begränsningar i Säljarens ansvar gäller inte om denne har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet. POLICY

Denna webbplats drivs av Premium Events AB. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Premium Events AB. Premium Events erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats för dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

 

Genom att besöka vår webbplats och / eller köpa något från oss, deltar du i vår "Service" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Servicevillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas häri och / eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare på webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, säljare och / eller bidragsgivare till innehåll.

 

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och / eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

 

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

 

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKVILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor förklarar du att du är minst ålder i ditt land eller din provins där du är bosatt, eller att du är ålder för majoritet i ditt land eller din provins där du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina mindre anhöriga att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte heller vid användning av Tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.

Brott mot eller överträdelse av någon av villkoren kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

 

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka någon tjänst av någon anledning när som helst. Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involverar (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .

Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

 

AVSNITT 3 - NÖJAKTIGHET, FULLFÄRDIGHET OCH TIDLIGHET AV INFORMATION

Vi ansvarar inte om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

 

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.Vi förbehåller oss rätten när som helst att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande när som helst. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.

Vi har gjort vårt yttersta för att så exakt som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din bildskärms visning av någon färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

 

AVSNITT 6 - RIKTIGHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post- och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

 

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

 

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.

Du erkänner och samtycker till att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg ”som det är” och “som tillgängligt” utan några garantier, garantier eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget ansvar som helst som härrör från eller relaterar till din användning av verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och efter eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren på vilka verktyg tillhandahålls av relevant (a) tredjepartsleverantör (er).

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor.

 

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Viss innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar eller ansvar för något tredjepartsmaterial eller webbplatser eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller skada i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noggrant tredjeparts policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, påståenden, problem eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.AVSNITT 9 - KOMMENTARER FÖR ANVÄNDARE, ÅTERKOPPLING OCH ANDRA INLÄMNEN

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (tillsammans, "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) för att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt vårt eget gottfinnande är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt anstötligt eller bryter mot någon parts immateriella egendom eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från dig eller någon tredje part.

 

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.

 

AVSNITT 11 - FEL, FAKTIKER OCH UTSLÄPP

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Vi förbinder oss inte att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpats i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

 

AVSNITT 12 - FÖRBUDA ANVÄNDNINGAR

Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, ärekränka, förtal, förakta, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information, (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att skräppost, phish, pharm, förevändning, spindel, genomsökning eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna för tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, intygar eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan uppnås från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av eller oförmåga att använda tjänsten är på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom som uttryckligen anges av oss) "som det är" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon garanti, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckligt eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall ska PremiumEvents, våra direktörer, befattningshavare, anställda, dotterbolag, ombud, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som anskaffas med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, fel eller utelämnanden i något innehåll eller någon annan förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgängligt via tjänsten, även om de informeras om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

 

AVSNITT 14 - SKADELÖSNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla skadliga PremiumEvents och våra moderföretag, dotterbolag, dotterbolag, partners, befattningshavare, styrelseledamöter, ombud, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, oskadliga från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvode, som görs av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

 

AVSNITT 15 - SEVERABILITET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa villkor för Tjänst, sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

 

AVSNITT 16 - AVSLUTNING

Parternas skyldigheter och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller om inte eller tills de avslutas av antingen du eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon bestämmelse eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp avtalet när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller till och med uppsägningsdagen; och / eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

 

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på den här webbplatsen eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, och ersätter tidigare eller samtida avtal, meddelanden och förslag. , oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

 

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar.

 

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTVILLKOREN

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera förändringar på vår webbplats. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter publicering av ändringar i dessa Användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

 

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på kontakt@premiumevents.se